INFORMACJA DLA CZŁONKÓW PTSR ODDZ. WLKP.

Składkę członkowską ( 48 zł na rok) można opłacić w biurze (poniedziałki, środy i piątki 11-14) lub przelewem.Wpłat na konto należy dokonywać na: mBANK SA nr 25 1140 0000 0000 2706 6500 1011w tytule przelewu wystarczy podać imię i nazwisko oraz za jaki okres składka.

Posted in Bez kategorii
Posted in Bez kategorii


Informujemy, że od 4 stycznia 2021 roku Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo – Mięśniowych Oddział Regionalny w Poznaniu realizuje program “Uwierz w siebie – pokonaj własne słabości 2021” współfinansowany ze środków Miasta Poznania, skierowany do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych mieszkających w Poznaniu. Program realizowany będzie w Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży (WCR) ul. Bułgarska 17
Regulamin udziału w programie “Uwierz w siebie – pokonaj własne słabości 2021”, współfinansowanym przez Miasto Poznań.

 1. W programie mogą brać udział osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne, zamieszkujące na terenie miasta Poznania – będące płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania.
 2. Osoba zakwalifikowana do programu może korzystać z:
 • zabiegów rehabilitacyjnych (po okazaniu właściwego skierowania zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 06.11.2013 r. DZ.U. z d 2018r., poz. 465 z późn.zm.) według zapisu dokonanego w rejestracji.
  W przypadku nie odbycia się zajęć z winy WCR wyznaczony zostanie inny termin. W razie niemożności przybycia na zajęcia należy powiadomić o tym WCR.
 • zajęć terapeutycznych (psychologa, pedagoga, logopedy)
 • porad konsultantów ( neurolog, kardiolog, ortopeda, pediatra, fizjoterapeuta z tytułem doktora, lekarz rehabilitacji medycznej, dietetyk, psychiatra)
 • zajęć grupowych dla osób powyżej 15 roku życia 
 • szkoleń, wykładów (dietetyk, psycholog, fizjoterapeuta z tytułem doktora)
 • warsztatów  rozwijających zainteresowania
 • spotkań rodzinnych
 • zajęć związanych z chorobą Covid-19 (profilaktyka, rehabilitacja)

Uwaga: 

 • Ćwiczenia indywidualne   będą rozpisywane zgodnie z potrzebami beneficjentów i traktowane jako oddzielne zabiegi.
 • Udział w programie zobowiązuje do udziału w szkoleniach organizowanych w WCR w ramach ww. programu.
   – Beneficjenci programu, w uzasadnionych przypadkach mogą uczestniczyć w programie parę razy, jednak miedzy poszczególnymi turnusami musi być zachowana co najmniej 2 – tygodniowa przerwa.
  Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do WCR w dni robocze od 8.00 do 20.00 lub o kontakt telefoniczny pod numerem 61 8687 688 lub 664 447 879
Posted in Bez kategorii

Szanowni Państwo,
aby dostać link do spotkania online należy stosować się do instrukcji:
– oświadczyć, że się zapoznało z treścią ogłoszenia
– wyrazić zgodę na przeprowadzenie NWZO Wielkopolska na odległość (online)
– przesłać oświadczenie i zgodę do nadawcy ogłoszenia w formie elektronicznej
Przypominamy, że kolejne próbne spotkanie odbędzie się 30 grudnia 2020 roku o godzinie 18:00


Działając w ramach uprawnień określonych w § 30 ust. 3 Statutu PTSR, Rada Główna zawiadamia członków Oddziału Wielkopolskiego PTSR, że na dzień 3 stycznia 2021 roku zwołane zostaje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Wielkopolskiego.

Rozpoczęcie zebrania odbędzie się o godzinie 12:30 w pierwszym terminie a w przypadku nieosiągnięcia kworum o godzinie 13:00 w drugim terminie bez względu na ilość członków.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału zwołane zostaje, by obradować nad następującymi sprawami:

 • Wybór Rady Oddziału.
  Zaznaczamy, że wybór składu władz Oddziału jest niezbędny dla prawidłowego jego funkcjonowania i nie może być obecnie przeprowadzone w inny sposób, niż poprzez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału.
  Jednocześnie, z uwagi na trwający w Polsce stan epidemii, konieczne jest przeprowadzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału za pomocą środków porozumiewania się na odległość (wirtualnie). W związku z tym, wyjaśniamy, że udział Państwa będzie wyglądać następująco:
 • każdy z Państwa otrzyma na adres podany do komunikacji link do platformy ZOOM, poprzez którą będzie mógł wejść na posiedzenie, (aplikacji ZOOM nie trzeba instalować, powinna działać po naciśnięciu linku)
 • udział w zebraniu będzie w czasie rzeczywistym, każdy z uczestników będzie mógł zabrać głos w dyskusji.
 • każdy z uczestników będzie mógł w czasie rzeczywistym zgłaszać kandydatów do władz Oddziału.
  Jeśli idzie o głosowanie, to będzie ono wyglądać w ten sposób, że:
 • przed Walnym Zgromadzeniem otrzymają Państwo pocztą kopertę, w której będą znajdować się dwie inne koperty oraz opieczętowana karta do głosowania,
 • po zgłoszeniu kandydatów do organów władzy podczas wirtualnego Walnego Zgromadzenia prowadzący zebranie ogłosi przerwę na czas ustalony przez Walne Zgromadzenie,
 • Państwo zaś wpiszą nazwiska osób, na które chcą Państwo oddać swój głos (ale tylko taką liczbę osób, jaką ustali Walne Zgromadzenie. Głosy zawierające większą liczbę nazwisk lub nazwiska spoza listy zgłoszonych kandydatów będą nieważne).
 • następnie wypełnioną kartę włożą Państwo do czystej koperty i zakleją ją.
 • zaklejoną kopertę (bez żadnych napisów) należy włożyć do drugiej koperty, która będzie zaadresowana na Radę Główną PTSR. Na tej kopercie można wpisać swoje dane adresowe na wypadek, gdyby list nie został doręczony do adresata.
  W ustalonym na Walnym Zgromadzeniu terminie znów zalogują się Państwo do aplikacji ZOOM i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie będzie kontynuowane.
  Wówczas Komisja Skrutacyjna otworzy urnę (na wizji), do której wcześniej włoży wszystkie czyste koperty, bez ich otwierania. Następnie wyjmie je i otworzy, wydobywając karty do głosowania i przystąpi do liczenia głosów. Na karcie do głosowania nie należy niczego dopisywać, a tym bardziej podpisać jej. Taki głos będzie nieważny. W ten sposób zostanie zapewniona tajność głosowania.

W związku z powyższym prosimy wszystkich członków Oddziału o udział w zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Oddziału, jak też o przekazanie wiadomości o jego zwołaniu wszystkim tym z członków Oddziału, z którymi czytający niniejszą informację mają kontakt.
Jednocześnie informujemy, iż na potrzeby Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału Wielkopolskiego stworzyliśmy adres mailowy, na który prosimy wysyłać wszelkie pytania:
poznan.walne@ptsr.org.pl
W razie pytań dotyczących zdalnego uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Oddziału, prosimy o kontakt z:
Roma Dobra – tel. 792-792-751
Tomasz Połeć – tel. 535-535-283
Przewidujemy również próbne połączenie wszystkich uczestników przed właściwym NWZO w dniu 27 grudnia 2020 roku, o godzinie 16.00, kiedy będą mogli Państwo sprawdzić, czy nie ma żadnych problemów natury technicznej.

przejmie prosimy o regularne sprawdzanie poczty oraz zgłoszenie ewentualnego faktu nieotrzymania informacji. (telefonicznie lub na podany wyżej adres e-mail).


Rada Główna PTSR

Posted in Bez kategorii

Szanowni Państwo,

w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią i jednocześnie pilną koniecznością przeprowadzenia uzupełniających wyborów do Rady Oddziału prosimy wszystkie osoby chętne do udziału w zebraniu w formie online o zgłaszanie się mailowo na adres poznan@ptsr.org.pl. – (imię, nazwisko oraz aktualny email) 

Jednocześnie informujemy iż potrzebne są 3 osoby do Rady Oddziału (wiceprzewodniczący i członkowie RO) oraz jedna osoba do Komisji Rewizyjnej. Osoby chętne na w/w stanowiska prosimy o zgłaszanie kandydatur mailowo.

Pragniemy poinformować, że bez uzupełnienia Oddział ( z przyczyn formalnych) nie będzie mógł nadal funkcjonować.

Do czasu wybrania brakujących członków RO wstrzymane pozostają wszelkie płatności związane z programem PLiR oraz zawieszone działania pozyskiwania wszelkich form wsparcia dla naszych członków.

Posted in Bez kategorii

W ZWIĄZKU Z POGARSZAJĄCĄ SIĘ SYTUACJĄ ZWIĄZANĄ Z PANDEMIĄ PLANOWANE SPOTKANIE W DNIU 24 PAŹDZIERNIKA NIE ODBĘDZIE SIĘ.

Posted in Bez kategorii

SZANOWNI CZŁONKOWIE WIELKOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA PTSR-u

24 PAŹDZIERNIKA ODBĘDZIE SIĘ 2 CZĘŚĆ WALNEGO ZEBRANIA.
PODCZAS PIERWSZEGO SPOTKANIA BYŁA NAS GARSTKA.

SZANOWNI PAŃSTWO,

OGROMNIE WAS POTRZEBUJEMY, ŻEBY ISTNIEĆ I DZIAŁAĆ.

BEZ AKTYWNEGO UDZIAŁU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, NIE JEST TO MOŻLIWE .

PROSIMY O UDZIAŁ W SPOTKANIU.  

Posted in Bez kategorii

Szanowni Państwo,

informujemy, iż dnia 26 września 2020 roku w Sali Duszpasterstwa Akademickiego przy ul. Św. Rocha 10 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków PTSR Odział Wielkopolska.

Rozpoczęcie zebrania – godzina 12.00.

W razie braku kworum – rozpoczęcie 12:30

Przypominamy o obowiązujących obostrzeniach związanych z covid-19. Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości między sobą (powyżej 1,5 metra), prosimy o zakrywanie nosa i ust maseczką (maseczki będzie można pobrać w punkcie dezynfekcji, podobnie rękawiczki)

PORZĄDEK OBRAD

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – wyborczego

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego przywitanie wszystkich przybyłych członków oraz gości. (informacja o covid-19, środkach zabezpieczenia, rozdanie maseczek, rękawiczek)
 2. Przedstawienie regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków – przyjęcie uchwałą
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego

a. Przewodniczącego,    

b. Sekretarza.

 • Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 • Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
  • skrutacyjnej
  • wniosków i uchwał

6. Rozpatrzenie odwołania p. Dagmary Bydałek – uchwała

7. Sprawozdanie Rady O/PTSR z działalności za 2019 r

 1. przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2019r
  1. przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019r

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2019 r. i rekomendacja do udzielenia absolutorium

9. Uchwały i głosowanie

a. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego za 2019 r.

b.  Przyjęcie sprawozdania finansowego 2019 r.

c.  Przyjęcie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 r. i udzielenie absolutorium Radzie Oddziału PTSR

d.  Przyjęcie rezygnacji członków?

10. Wybór członków Rady Oddziału

11. Wybór Komisji Rewizyjnej

12.  Wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów w Warszawie

13. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej i komisji uchwał i wniosków

14.  Sprawy różne. Omówienie zasad dalszego działania biura, Rady
i wolontariuszy.

15. Zamknięcie obrad

Posted in Bez kategorii

Szanowni Państwo,

Zebranie walne wyborcze zaplanowane na 22 sierpnia nie odbędzie się. Zapraszamy 26 września.
O szczegółach poinformujemy wkrótce droga mailową, zamieścimy także informacje na stronie PTSR Oddział Wielkopolska.

Posted in Bez kategorii