Zostań członkiem PTSR !

Jeżeli chorujesz na stwardnienie rozsiane lub bliska Ci osoba choruje na stwardnienie rozsiane i chciałbyś dołączyć do grona ponad 250 osób zrzeszonych w PTSR odział Wielkopolska, działających wspólnie na rzecz poprawy warunków leczenia i rehabilitacji chorych na SM zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Kto może zostać członkiem PTSR?

Członkiem Towarzystwa może zostać każdy, kto czuje potrzebę działania na rzecz osób chorych na stwardnienie rozsiane, każdy chory, który potrzebuje pomocy i wsparcia.

§ 9 Statutu PTSR

1. Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych.

2. Warunkiem zaliczenia w poczet członków zwyczajnych jest złożenie pisemnej deklaracji o wstąpieniu w poczet członków Towarzystwa. Decyzję o przyjęciu podejmuje Rada Oddziału lub Rada Główna (w przypadku, gdy na danym terenie brak jest Oddziału Towarzystwa) w formie uchwały, w terminie do 60 dni od dnia złożenia deklaracji.

Czytaj: Statut PTSR

Jakie prawa i przywlileje przysługują członkowi PTSR?

§ 12  Statutu PTSR

Członek zwyczajny ma prawo do:

1. realizowania czynnych i biernych praw wyborczych do Władz Towarzystwa,

2. uczestniczenia z głosem stanowiącym, bezpośrednio lub przez wybór delegatów w Walnym Zgromadzeniu i Walnym Zebraniu Oddziału,

3. korzystania ze wszelkich form działalności i urządzeń Towarzystwa na zasadach określonych przez jego Władze,

4. pomocy w zaopatrzeniu w sprzęt, urządzenia i przedmioty o znaczeniu rehabilitacyjnym oraz do wszelkiej innej pomocy na zasadach określonych przez Władze Towarzystwa,

5. uzyskania wszechstronnego poparcia ze strony Towarzystwa w sprawach szkolenia, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej, zawodowej, sportu i rekreacji oraz polepszenia warunków bytowych na zasadach określonych przez Władze Towarzystwa,

6. zgłaszania postulatów i wniosków pod adresem Władz Towarzystwa,

7. brania udziału w działalności Towarzystwa.

§ 13  Statutu PTSR

Członkom wspierającym i honorowym przysługują prawa określone w § 12 ust. 6 – 7.

Obowiązki członka PTSR

§ 14  Statutu PTSR

1. Członkowie zwyczajni i wspierający są zobowiązani do:

1) brania czynnego udziału w realizacji zadań statutowych Towarzystwa i propagowania jego idei,

2) przestrzegania postanowień statutu i uchwał Władz Towarzystwa, oraz Władz Oddziału,

3) regularnego opłacania składki członkowskiej,

4) dbania własnymi działaniami lub postawą o dobre imię i wizerunek Towarzystwa.

2. Członkowie honorowi są zobowiązani do:

1) przestrzegania postanowień statutu,

2) dbania własnymi działaniami lub postawą o dobre imię i wizerunek Towarzystwa

Zostań Naszym członkiem w 4 krokach.

  1. Zapoznaj się ze statutem PTSR oraz wypełnij deklarację zgłoszenio
  2. Deklaracja-_członek-zwyczajny-Oddział-PTSR-2023
  3. Deklaracja _członek wspierający Oddział PTSR 2018
  4. Złóż osobiście lub prześlij pocztą(*) do nas deklarację, ksero diagnozy (wypis ze szpitala, inny dokument) oraz ksero orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli są).-  kontakt
  5. Opłać składkę członkowską ( 60 zł na rok) w biurze lub przelewem. Wpłat należy dokonywać na mBANK SA nr 25 1140 0000 0000 2706 6500 1011 z dopiskiem – imię i nazwisko, składki członkowskie za okres (podać).
  6. Możliwość przystąpienia do Programu Leczenia i Rehabilitacji Stwardnienia Rozsianego „Mam Szansę” (PLiR) – informacja tutaj
  7. Odbierz legitymację członkowską – legitymacja jest wydawana ( wysyłana pocztą) po   przyjęciu w poczet członków Oddziału na podstawie Uchwały.* Osoby, które będą korzystać z pośrednictwa poczty w dostarczeniu deklaracji muszą się liczyć z opóźnieniami w realizacji poszczególnych etapów opisanych powyżej. Za niedogodności z góry przepraszamy.

Leave a Comment: