Szanowni Państwo,

informujemy, iż dnia 11 maja 2024 r. w siedzibie PTSR Oddział Wielkopolska odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków PTSR Odział Wielkopolska.

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 11.05.2024 r. godz. 16:00

Szanowni Państwo,

informujemy, iż dnia 11 maja 2024 r. w siedzibie PTSR Oddział Wielkopolska odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków PTSR Odział Wielkopolska.
Rozpoczęcie zebrania – godzina 16.00.

W razie braku kworum – rozpoczęcie 16:30

PORZĄDEK OBRAD Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – wyborczego

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego przywitanie wszystkich przybyłych członków.

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-wyborczego
a. Przewodniczącego,
b. Sekretarza.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-wyborczego
– skrutacyjnej
– wniosków i uchwał

5. Sprawozdanie Rady O/PTSR z działalności za 2023 r
przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2023r
przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2023r

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2023 r. i rekomendacja do udzielenia absolutorium

7. Uchwały i głosowanie

a. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego za 2023 r.

b. Przyjęcie sprawozdania finansowego 2023 r.

c. Przyjęcie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2023 r. i udzielenie absolutorium Radzie Oddziału PTSR

8.. Wybór Komisji Rewizyjnej

9. Wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów w Warszawie

10. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej i komisji uchwał i wniosków

11. Sprawy różne. Omówienie zasad dalszego działania biura, Rady
i wolontariuszy.

12. Zamknięcie obrad

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały przy obecności w I terminie, ponad połowy osób uprawnionych do głosowania, w II terminie – bez względu na liczbę obecnych. Członek nie mogący brać czynnego udziału w Walnym Zgromadzeniu może być reprezentowany przez pełnomocnika. Pełnomocnik może reprezentować tylko 1 osobę.

Wzór upoważnienia zamieszczamy tutaj

Posted in Rada, Sprawozdania