Poszukujemy kandydatów do pracy w niepełnym wymiarze (część etatu).

Od kandydatów oczekujemy:

– posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności

– minimalne doświadczenie w pracy biurowej

– umiejętności w posługiwaniu się sprzętem biurowym

Oferty proszę przesyłać na mail biura PTSR Oddział Wielkopolska.

Posted in Bez kategorii

Zapraszamy na spotkania Grupy Wsparcia dla osób z SM w każdą drugą i czwartą środę miesiąca o godz. 17.30, ul. Grunwaldzka 50 pok. 20.

Posted in Bez kategorii

Posted in Bez kategorii

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW PTSR ODDZ. WLKP.

Składkę członkowską ( 48 zł na rok) można opłacić w biurze (poniedziałki, środy i piątki 11-14) lub przelewem.Wpłat na konto należy dokonywać na: mBANK SA nr 25 1140 0000 0000 2706 6500 1011w tytule przelewu wystarczy podać imię i nazwisko oraz za jaki okres składka.

Posted in Bez kategorii

Posted in Bez kategorii


Informujemy, że od 4 stycznia 2021 roku Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo – Mięśniowych Oddział Regionalny w Poznaniu realizuje program “Uwierz w siebie – pokonaj własne słabości 2021” współfinansowany ze środków Miasta Poznania, skierowany do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych mieszkających w Poznaniu. Program realizowany będzie w Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży (WCR) ul. Bułgarska 17
Regulamin udziału w programie “Uwierz w siebie – pokonaj własne słabości 2021”, współfinansowanym przez Miasto Poznań.

 1. W programie mogą brać udział osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne, zamieszkujące na terenie miasta Poznania – będące płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania.
 2. Osoba zakwalifikowana do programu może korzystać z:
 • zabiegów rehabilitacyjnych (po okazaniu właściwego skierowania zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 06.11.2013 r. DZ.U. z d 2018r., poz. 465 z późn.zm.) według zapisu dokonanego w rejestracji.
  W przypadku nie odbycia się zajęć z winy WCR wyznaczony zostanie inny termin. W razie niemożności przybycia na zajęcia należy powiadomić o tym WCR.
 • zajęć terapeutycznych (psychologa, pedagoga, logopedy)
 • porad konsultantów ( neurolog, kardiolog, ortopeda, pediatra, fizjoterapeuta z tytułem doktora, lekarz rehabilitacji medycznej, dietetyk, psychiatra)
 • zajęć grupowych dla osób powyżej 15 roku życia 
 • szkoleń, wykładów (dietetyk, psycholog, fizjoterapeuta z tytułem doktora)
 • warsztatów  rozwijających zainteresowania
 • spotkań rodzinnych
 • zajęć związanych z chorobą Covid-19 (profilaktyka, rehabilitacja)

Uwaga: 

 • Ćwiczenia indywidualne   będą rozpisywane zgodnie z potrzebami beneficjentów i traktowane jako oddzielne zabiegi.
 • Udział w programie zobowiązuje do udziału w szkoleniach organizowanych w WCR w ramach ww. programu.
   – Beneficjenci programu, w uzasadnionych przypadkach mogą uczestniczyć w programie parę razy, jednak miedzy poszczególnymi turnusami musi być zachowana co najmniej 2 – tygodniowa przerwa.
  Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do WCR w dni robocze od 8.00 do 20.00 lub o kontakt telefoniczny pod numerem 61 8687 688 lub 664 447 879
Posted in Bez kategorii

Szanowni Państwo,
aby dostać link do spotkania online należy stosować się do instrukcji:
– oświadczyć, że się zapoznało z treścią ogłoszenia
– wyrazić zgodę na przeprowadzenie NWZO Wielkopolska na odległość (online)
– przesłać oświadczenie i zgodę do nadawcy ogłoszenia w formie elektronicznej
Przypominamy, że kolejne próbne spotkanie odbędzie się 30 grudnia 2020 roku o godzinie 18:00


Działając w ramach uprawnień określonych w § 30 ust. 3 Statutu PTSR, Rada Główna zawiadamia członków Oddziału Wielkopolskiego PTSR, że na dzień 3 stycznia 2021 roku zwołane zostaje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Wielkopolskiego.

Rozpoczęcie zebrania odbędzie się o godzinie 12:30 w pierwszym terminie a w przypadku nieosiągnięcia kworum o godzinie 13:00 w drugim terminie bez względu na ilość członków.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału zwołane zostaje, by obradować nad następującymi sprawami:

 • Wybór Rady Oddziału.
  Zaznaczamy, że wybór składu władz Oddziału jest niezbędny dla prawidłowego jego funkcjonowania i nie może być obecnie przeprowadzone w inny sposób, niż poprzez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału.
  Jednocześnie, z uwagi na trwający w Polsce stan epidemii, konieczne jest przeprowadzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału za pomocą środków porozumiewania się na odległość (wirtualnie). W związku z tym, wyjaśniamy, że udział Państwa będzie wyglądać następująco:
 • każdy z Państwa otrzyma na adres podany do komunikacji link do platformy ZOOM, poprzez którą będzie mógł wejść na posiedzenie, (aplikacji ZOOM nie trzeba instalować, powinna działać po naciśnięciu linku)
 • udział w zebraniu będzie w czasie rzeczywistym, każdy z uczestników będzie mógł zabrać głos w dyskusji.
 • każdy z uczestników będzie mógł w czasie rzeczywistym zgłaszać kandydatów do władz Oddziału.
  Jeśli idzie o głosowanie, to będzie ono wyglądać w ten sposób, że:
 • przed Walnym Zgromadzeniem otrzymają Państwo pocztą kopertę, w której będą znajdować się dwie inne koperty oraz opieczętowana karta do głosowania,
 • po zgłoszeniu kandydatów do organów władzy podczas wirtualnego Walnego Zgromadzenia prowadzący zebranie ogłosi przerwę na czas ustalony przez Walne Zgromadzenie,
 • Państwo zaś wpiszą nazwiska osób, na które chcą Państwo oddać swój głos (ale tylko taką liczbę osób, jaką ustali Walne Zgromadzenie. Głosy zawierające większą liczbę nazwisk lub nazwiska spoza listy zgłoszonych kandydatów będą nieważne).
 • następnie wypełnioną kartę włożą Państwo do czystej koperty i zakleją ją.
 • zaklejoną kopertę (bez żadnych napisów) należy włożyć do drugiej koperty, która będzie zaadresowana na Radę Główną PTSR. Na tej kopercie można wpisać swoje dane adresowe na wypadek, gdyby list nie został doręczony do adresata.
  W ustalonym na Walnym Zgromadzeniu terminie znów zalogują się Państwo do aplikacji ZOOM i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie będzie kontynuowane.
  Wówczas Komisja Skrutacyjna otworzy urnę (na wizji), do której wcześniej włoży wszystkie czyste koperty, bez ich otwierania. Następnie wyjmie je i otworzy, wydobywając karty do głosowania i przystąpi do liczenia głosów. Na karcie do głosowania nie należy niczego dopisywać, a tym bardziej podpisać jej. Taki głos będzie nieważny. W ten sposób zostanie zapewniona tajność głosowania.

W związku z powyższym prosimy wszystkich członków Oddziału o udział w zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Oddziału, jak też o przekazanie wiadomości o jego zwołaniu wszystkim tym z członków Oddziału, z którymi czytający niniejszą informację mają kontakt.
Jednocześnie informujemy, iż na potrzeby Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału Wielkopolskiego stworzyliśmy adres mailowy, na który prosimy wysyłać wszelkie pytania:
poznan.walne@ptsr.org.pl
W razie pytań dotyczących zdalnego uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Oddziału, prosimy o kontakt z:
Roma Dobra – tel. 792-792-751
Tomasz Połeć – tel. 535-535-283
Przewidujemy również próbne połączenie wszystkich uczestników przed właściwym NWZO w dniu 27 grudnia 2020 roku, o godzinie 16.00, kiedy będą mogli Państwo sprawdzić, czy nie ma żadnych problemów natury technicznej.

przejmie prosimy o regularne sprawdzanie poczty oraz zgłoszenie ewentualnego faktu nieotrzymania informacji. (telefonicznie lub na podany wyżej adres e-mail).


Rada Główna PTSR

Posted in Bez kategorii

Posted in Bez kategorii

Posted in Bez kategorii

W dn. 6 kwietnia PFRON opublikował informację o wdrożeniu we wszystkich powiatach Systemu SOW, dzięki któremu wszelkie wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON można składać elektronicznie.

Treść komunikatu znajduje się pod linkiem: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/cala-polska-objeta-wsparciem-sow/

Posted in Bez kategorii