które odbędzie się w Poznaniu przy ul. Św. Rocha (Sala Duszpasterstwa Akademickiego) w dniu 6 kwietnia 2019 roku (sobota) o godz. 10.30 w pierwszym terminie, a w przypadku braku kworum o godz. 11.00 w drugim terminie – bez względu na ilość obecnych członków.

—————————————————————————————————————–

Zarząd Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Wielkopolska, stosownie do postanowień § 29 Statutu, przyjętego uchwałą z dnia 22 kwietnia 2017 r. zwołuje

Walne Zgromadzenie Wyborczo-Sprawozdawcze Członków,

które odbędzie się w Poznaniu przy ul. Św. Rocha (Sala Duszpasterstwa Akademickiego)

w dniu 6 kwietnia 2019 roku  – sobota o godz. 10.30 w pierwszym terminie, a w przypadku braku kworum o godz. 11.00 w drugim terminie – bez względu na ilość obecnych członków.

Prosimy o punktualne przybycie oraz posiadanie ze sobą dowodu tożsamości.

UWAGA:  Możliwość uregulowanie zaległych i bieżących składek członkowskich.

Głównym celem  Walnego Zgromadzenia Członków jest przeprowadzenie wyborów do Władz Oddziału (Rada i Komisja Rewizyjna) oraz delegatów na Walne Zgromadzenie Rady Głównej na kadencję 1 roku (2019/2020).

Proponowany Porządek Walnego Zgromadzenia

 • Powitanie przez Przewodniczącego Oddziału.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Wybór przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia.
 • Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Ustalenie liczebności Rady Oddziału (5-9 osób), Komisji Rewizyjnej (3-5 osób) i Delegatów reprezentujących Oddział w Radzie Głównej PTSR. Przeprowadzenie wyborów.
 • Przedstawienie:

– sprawozdania merytorycznego i finansowego Rady Oddziału z działalności za 2018 rok

– sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2018 rok.

 • Podsumowanie całej kadencji 2015-2018
 • Udzielenie absolutorium ustępującej Radzie i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 • Przeprowadzenie wyborów do Władz Oddziału oraz Delegatów na następną kadencję.
 • Ogłoszenie wyników wyborów
 • Zakończenie Walnego Zgromadzenia

Rada Oddziału

PDF Zaproszenie na Walne Zebranie

Posted in Informacje